O projektu

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zkvalitňování vzdělávací, tvůrčí a řídící činnosti akademických pracovníků univerzity. Tohoto cíle bude dosaženo posílením kompetencí akademických pracovníků v oblasti vysokoškolské pedagogiky, didaktiky, odborné angličtiny a u vedoucích pracovníků univerzity v oblasti řízení organizace a managementu kvality. Dalším významným cílem je vytvoření systému získávání zpětné vazby od absolventů univerzity. V rámci cílů v oblasti zkvalitnění vzdělávací činnosti dojde k inovaci studia v jednom z klíčových studijních programů školy, tj. andragogice, přičemž důraz bude kladen na přiblížení obsahu studijního programu praxi.

 

Doba realizace: 1. 6. 2017 – 31. 12. 2020

 

Aktivity projektu: 

Cílů projektu bude dosaženo prostřednictvím následujících klíčových aktivit:

  • Rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků UJAK
  • Rozvoj kompetencí akademických pracovníků v oblasti odborného jazyka a odborné terminologie
  • Modernizace studijního programu Andragogika (bakalářského i navazujícího magisterského) na UJAK
  • Uplatnitelnost absolventů UJAK Praha na trhu práce
  • Tvorba systémů vnitřního zajišťování kvality, zavádění a rozvoj efektivních principů řízení
  • Kurz strategického řízení a managementu kvality pro členy kolegia rektora a vedoucí kateder
  • Systém hodnocení akademických pracovníků UJAK
  • Řízení projektu

 

Jednotlivé klíčové aktivity (KA) běží současně, nenavazují na sebe, každá klíčová aktivita řeší jiný problém, jsou zcela samostatné. Každá odborná KA má svého garanta – vedoucího metodika, který odpovídá za realizaci a kvalitu dané aktivity a jejích výstupů po věcné stránce. Vedoucí/garanti jednotlivých odborných KA úzce spolupracují s manažerem projektu.

 

Tento projekt je spolufinancován z EU z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.